13 april 2013
Clarinet Choir & Arrieu Quintet 
 

Op zaterdag 13 april verzorgden het Clarinet Choir Prinses Irene en het Arrieu Quintet samen een muzikale avond in De Engel.